WINadvokater behandler i forbindelse med firmaets udøvelse af juridisk bistand personhenførbare oplysninger også kaldet persondata om firmaets klienter, og har i denne forbindelse vedtaget nedenstående politik for databeskyttelse.

Politikken beskriver hvorledes persondata behandles, og hvilke rettigheder man har som registreret.

Enhver behandling af persondata sker ud fra en målsætning om at beskytte persondata bedst muligt, og i den forbindelse vurderer WINadvokater løbende, hvorvidt den konkrete databehandling er nødvendig for at løse konkrete opgaver.

WINadvokater sikrer løbende, at de krav der stilles til principperne for behandling af persondata ifølge Europarlamentets og Rådets forordning EU2016/679 af 27. april 2016 og den danske databeskyttelseslov af 17. maj 2018 overholdes.

WINadvokater er dataansvarlig for behandlingen af persondata for firmaets klienter.

WINadvokater behandler persondata som en uundgåelig del af den rådgivning vi yder, og i vores løbende kontakt med kontorets klienter. I forbindelse med WINadvokaters udøvelse af kontorets rådgivning, behandler vi persondata, som blandt andet omfatter:

 • navn
 • cpr-nummer
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • jobbeskrivelse/funktion/økonomi/formue
 • familieforhold
 • arbejdsgiver
 • forsikringsforhold
 • tidligere bopæl
 • relationer til 3. parter

I enkelte tilfælde behandler WINadvokater personfølsomme oplysninger, der opfatter:

 • race eller etnisk baggrund
 • politisk, religiøs, filosofisk overbevisning
 • helbredsmæssige og seksuelle forhold
 • fagforenings tilhørsforhold
 • behandling af generiske eller biometriske data med henblik på unik identifikation

Alle ovenstående eksempler på data indsamles i forbindelse med kontorets løsning af de aftalte opgaver, og enhver indsamling og opbevaring sker derfor i henhold til specifikke og legitime formål og i henhold til samtykke.

Hjemlen for WINadvokater til at behandle persondata er i hvert tilfælde databeskyttelsesforordningen. I enhver situation sikrer WINadvokater, at der ikke indsamles flere persondata end nødvendigt i forhold til formålet med den konkrete sagsbehandling. Ligeledes indsamler, behandler og opbevarer WINadvokater kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde og udføre den konkrete sagsbehandling.

SIKKERHED

Vi anvender IT-løsninger som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer hos WINadvokater.
WINadvokater har ligeledes vedtaget interne procedurer og politikker for at sikre, at indsamlet persondata behandles og opbevares sikkert.

Videregivelse af persondata sker alene i forbindelse med behandling af en konkret sag og for at varetage sagen korrekt. Videregivelse af persondata kan eksempelvis ske i forbindelse med stiftelse af selskab, behandling af en retssag eller bobehandling, og modtagere af disse oplysninger kan eksempelvis være domstolene, modparters advokater eller Erhvervsstyrelsen. Enhver udlevering og videregivelse af persondata til en 3. part, vil altid være retlig begrundet og vil alene ske for at opfylde WINadvokaters klienters interesser.

KLIENTERS RETTIGHEDER HOS WINadvokater

Der kan på anmodning opnås indsigt i, hvilke persondata og kategorier af persondata som
WINadvokater behandler, og hvad formålet med behandlingen er.

Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod behandlingen af de persondata som WINadvokater behandler, og tidligere udstedt samtykke til behandling af persondata kan til enhver tid trækkes tilbage.

RET TIL BERIGTIGELSE, BEGRÆNSNING ELLER SLETNING AF PERSONDATA

Som klient er det altid muligt at få rettet de persondata, som WINadvokater behandler, såfremt de måtte være unøjagtige eller vildledende.

WINadvokater opbevarer persondata for kontorets klienter, så længe klientforholdet består og i op til 10 år derefter med henblik på opfyldelse af offentlige forpligtelser og i forbindelse med løsning af eventuelle juridiske tvister. I tilfælde hvor et samtykke trækkes tilbage eller i de tilfælde, hvor opbevaring af persondata ikke længere er nødvendige, vil WINadvokater sikre, at forpligtelsen til at slette persondata respekteres. Ved anmodning om at få oplyst, hvilke persondata som WINadvokater behandler, vil WINadvokater sikre, at betingelserne for anmodningen er til stede og i givet fald vil oplysningerne blive overgivet i et almindeligt læsbart format.

Der kan klages til Datatilsynet, såfremt der er en opfattelse af, at WINadvokater behandler persondata i strid med gældende lovgivning.